عید سعید فطر بر تمامی مسلمان جهان مبارک باد.

لطفاً در خصوص عملکرد سال 1398 هیئت دو و میدانی استان اعلام نظر فرمایید.

عالی - %60
خوب - %0
متوسط - %0
ضعیف - %40

لطفاًدر خصوص عملکرد هیئت دو و میدانی در سال 1397 اعلام نظر فرمایید.

عالی - %47
خوب - %16
متوسط - %8
ضعیف - %30

بنظر شما برگزاری کدامیک از دوره های آموزشی در سال 1396در اولویت می باشد؟

دوره مربیگری درجه دو پرش ها - %29
دوره مربیگری درجه 2 پرتاب ها - %14
دوره داوری درجه ۳ دو و میدانی - %23
دوره مربیگری درجه ۳ دو و میدانی - %34

به نظر شما برگزاری کدامیک از دوره های مربیگری ضروری است.

مربیگری درجه 2 دو های سرعت - %66
مربیگری درجه 2 پرش ها - %21
مربیگری درجه 2 پرتاب ها - %13

بنظر شما هیئت دو و میدانی استان در کدامیک از موارد زیر در سال 1393 موفق تر بود

برگزاری مسابقات بانوان - %20
برگزاری مسابقات آقایان - %15
دو های استقامت ونیمه استقامت - %16
دو های سرعت - %9
پرتاب ها - %7
اعزام به مسابقات کشوری - %13
پرش ها - %5
استعدادیابی - %15

به کدامیک از رشته های دو و میدانی علاقمندید.

دو های سرعتی - %39
دو های نیمه استقامتی - %16
دو های استقامتی - %28
پرش ها - %6
پرتاب ها - %10