عید سعید فطر بر تمامی مسلمان جهان مبارک باد.

تاریخچه و هیات رئیسه

History

تاریخچه :

هیات رئیسه :

آقای حسین فهیمی - رییس هیئت دو و میدانی استان - شماره تماس 09143462085 - email :fahimi@azarg-dov.ir

خانم سمیه نجفی - نایب رییس هیئت- شماره تماس  09354413564  - email : najafi@azarg-dov.ir

آقای حمید هفت چشمه- دبیر هیئت - شماره تماس 09141409859 - email : haftcheshmeh@azarg-dov.ir


آقای عبدالحمید جاویدی- عضو هیئت رییسه ومدیر وب سایت- شماره تماس 09143466986 - email: javidi@azarg-dov.ir